Tietosuojaseloste


Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja KaiRamix Oy:n asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KaiRamix Oy
Osoite: Peltomäenkatu 8 C, 04250 Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kai Lehto
Postiosoite: Peltomäenkatu 8 C, 04250 Kerava
Sähköpostiosoite: kai.lehto@kairamix.fi

3. Rekisterin nimi

KaiRamix Oy asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, laskutuksen, perinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin sisältö

Henkilöt joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat KaiRamix Oy asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita.
Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla.
    Vakuutusyhtiöiltä vakuutukseen liittyvien tapahtumien yhteydessä.
    Taloyhtiöiden tai muiden vastaavien tilaajan edustajien toimeksiannosta.
    Yhteistyökumppaneiden kautta.

7. Tietojen luovutukset

Voimme siirtää tietojasi yhteystyökumppaneillemme tilatun työn tai toimeksiannon toteuttamisen suorittamiseksi tarpeen mukaan.

Yhteystyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. Varmistamme aina, että yhteystyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Me säilytämme henkilötietojasi EU/ETA-alueella turvallisesti sijaitsevilla palvelimilla. Koska otamme tietosuojan vakavasti, emme siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ja kaikki henkilötietojen käsittelijämme ovat tiukan vaitiolovelvollisuuden alaisuudessa koskien henkilötietojasi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja hälyttimellä varustetussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Manuaalinen aineisto hävitetään tietosuojamateriaalina käytön jälkeen pois lukien kirjanpidon kannalta säilytettävät tiedot.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja, Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään järjestelmään jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kairamix.toimisto@outlook.com otsikolla ”henkilön etunimi sukunimi-henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Tietojen säilyttämisaika

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2,10 §) määritellyn ajan (10vuotta) mukaisesti.

Yksityisyydensuoja: Kunnioitamme yksityisyyttäsi.

Voit ladata rekisteriselosteen myös pdf muodossa tästä: